+36 82/557-003 | +36 30/349-6351 iskola@mernyeiskola.edu.hu KRÉTA E-Napló Belépés

Arany János Tehetséggondozó Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása

8. évfolyamos tanulók számára

az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 2. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de atelepülési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók

 • a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2021. január 22-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2021. január 29-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
 • A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2021. január 23. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
 6. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 8. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

 (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: ” Arany János Tehetséggondozó Program”.

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2021. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni. (A 2021. február 10-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:

Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja – Az Arany János Tehetséggondozó Program tevékenység- és foglalkozásrendszere

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Programfelelős: Pénzes Attila   OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.
Tel: +36 35 300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Programfelelős: Gűth Tamás   OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: +36 74 451-719 www.pseg.hu  
 Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Antal Andrea   OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság út 2.
Tel: +36 36 324-808 www.szilagyi-eger.hu
Eötvös József Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Hévizi Márta   OM azonosító: 201173 2890 Tata, Tanoda tér 5. Tel: +36 34 587-568 www.eotvos-tata.sulinet.hu   Földes Ferenc Gimnázium Programfelelős: Kovács Attiláné   OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5. Tel: +36 46 508-459
www.ffg.hu Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye  
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Bancsó Andrea   OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi János utca 10.
Tel: +36 94 360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella   OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.
Tel: +36 82 512-128
www.tancsics.hu Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Kecskeméti Katona József Gimnázium Programfelelős: Buday Rezső   OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: +36 76 481-583 www.kjg.hu Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium  
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Csörszné Tar Enikő   OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: +36 45 410-045
www.besi.hu

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Székely Mária   OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi Sándor út 13-15.
Tel: +36 66 515-578 www.psgsuli.hu
Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin   OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: +36 36 536-070, +36 36 325-311
www.nejanet.hu
 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Nagy Andrea   OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.
Tel: +36 42 500-567
www.zrinyinyh.hu  
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Programfelelős: Béresné Tímár Andrea   OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: +36 72 518-460
www.leoweypecs.hu Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Kovács Csaba   OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: +36 96 526-044 www.revai.hu  
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Dusicza Erika   OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany János utca 3-7.
Tel: +36 47 312-140
www.avgsp.hu

 
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Programfelelős: Plugor Magor   OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: +36 62 548-936 www.radnoti-szeged.sulinet.hu Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium  
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Programfelelős: Gajda Péter   OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
Tel: +36 22 506-162
www.telekiblanka.hu Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium  
Tóth Árpád Gimnázium Programfelelős: Barta Erzsébet   OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.
Tel: +36 52 411-225
www.totharpadgimnazium.hu Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium  
Türr István Gimnázium és Kollégium Programfelelős: Grőber Attila   OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő utca 10.
Tel: +36 89 324-394
www.turrgimnazium.hu

Varga Katalin Gimnázium Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva   OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: +36 56  512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu Partnerintézmény: Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium  
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Programfelelős: Kiss Zsolt   OM azonosító: 037632 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30. Tel: +36 92 313-490 www.zmgzeg.sulinet.hu Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Kérdések – Válaszok

 1. Ki számít hátrányos helyzetűnek?

Alacsony iskolázottságú szülők, alacsony jövedelem, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, sokgyerekes család, szülők munkanélküliek, nevelőszülőknél van a gyerek, árvaellátásban részesül (csonka család), vagy maga a település hátrányos helyzetű – ezekről igazolás kell

 • Ki számít osztályfőnök által hátrányos helyzetűnek tartott gyereknek? – sokgyerekes család, több generáció él együtt (lásd 4. kérdés)
 • (HHH, ha a hivatalos kritériumokból 2 + gyermekvédelmi kedvezményben részesül)
 • (állami gondozott eleve HHH)
 • Pályázati kiírásban szerepel részletesen: elég egy megfelelés, de lehet olyan is, hogy az osztályfőnök külön írásban jelzi a jelenséget a pályázati csomagban és az mérlegelésre kerül
 • Miért 5 évfolyamos a program?

Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokon vesznek részt azért, hogy kiegyenlítsék az egyéni különbségeket, hogy biztos alapokkal kezdhessék a 9. f osztályt.

 • Miért kell kollégistának lenni az AJTP-s diáknak?  

Ez egy komplex program, hiszen a kollégiumban van lehetőség az alábbiakra:

 • önismereti és életviteli foglalkozások
 • dráma- és táncórák
 • segítség ECDL vizsgához, korrepetálás  
 • úszás – kollégium saját uszodájában
 • csapatépítés, programhétvégék
 • egyéni és tehetség mentorálás
 • korrepetálás lehetősége szinte minden tantárgyból
 • Milyen feltételek vannak a programba történő bekerüléshez?

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 2. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de atelepülési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

 A feltételek igazolásának módját a tanulói adatlapok tartalmazzák majd.

Kedvezményezett település:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét,

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések,

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből,

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada.

 • Miből áll a felvételi?
 • A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2021. január 22-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2021. január 29-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki, majd egy felvételi elbeszélgetésen vesznek részt a két intézmény képviselőjével, akik a tehetségükről, személyiségükről, szokásaikról tesznek fel érdeklődő kérdéseket.

Az AJTP felvételi menete: január 22-én, pénteken a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban közös tájékoztatóval kezdenek, majd a központilag fejlesztett mérési tesztek kitöltésére kerül sor. A tesztekre nem kell külön készülni, mivel különböző képességterületeket mérnek (pl. figyelem, emlékezet, kitartás, kreativitás).

A szóbeli elbeszélgetésen általános kérdések merülnek fel. Pl.: Miben érzed magad tehetségesnek? Miért választottad ezt a programot? Van-e ismerősöd, családtagod, aki már részt vett a programban?

Este a kollégiumban vacsoráznak, alszanak és ismerkedés.

 • A tanulónak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán. Abba az intézménybe kell bejelentkezniük előzetesen, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2021. január 23. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14.00 óra).

A központi írásbeli felvételire az Oktatási Hivatal által a https://www.oktatas.hu/ honlapon közzétett korábbi évek felvételi feladatlapjai segítségével lehet felkészülni.  

Emellett az AJTP programba jelentkező diákok ingyenesen részt vehetnek a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium középiskolai felvételire felkészítő foglalkozásain magyar és matematika tantárgyakból.

 • Mit kínál ez a program? Miért lesz jó annak, aki a programban részt vesz?
 • először is 5 év áll rendelkezésre egy jó érettségihez, ami alapot ad a felsőoktatási tanulmányokhoz
 • Tehetségterület támogatásra kerül
 • ECDL vizsga
 • jogosítvány – a kötelező óraszámban a vezetési órák költségét a program állja. A kollégium szerződést köt a szolgáltatóval, valamint az egyes diákokkal és
  gondviselővel, is kiemelve az egyéni felelősséget. Az első vizsga díját a program állja minden tanulónak. Az esetleges sikertelen vizsga utáni pótvizsgák költsége a tanulót/gondviselőt terheli.
 • nyelvvizsga – angol és német nyelv oktatása folyik az AJTP osztályokban, emelt óraszámban
 • külföldi tanulmányi, nyelvi utazások
 • belföldi, gazdag programhétvégék
 • vízitábor, sítábor, jutalomkirándulás
 • önállóság tanulása, önismeret fejlődés, önmenedzselés gyakorlása
 • életviteli és tehetség mentorálás
 • szociális juttatások
 • Ki kaphat szociális juttatást, mik a feltételek és milyen összegről van szó?
 • minden tanulónak jár: év elején taneszköz csomag, karácsony, húsvét – ajándékutalvány + ajándék (ezek mindenkinek járnak)
 • egyéni kérelem alapján adható: szemüvegre, fogszabályzóra, kabátra, cipőre, étkezésre  – egy évben maximum három alkalommal
 • lesz ösztöndíj tanulmányi eredmény alapján
 • Milyen pluszt ad a gyerekeknek ez a program?

 AJTP programban végzett tanulók elmondása alapján: nyitottságot, céltudatosságot, problémamegoldást tanultak, önállósodtak, közösséggé formálódtak („osztályként kezdtük, de családként fejeztük be”).

Lehetőségük nyílt a tehetségük kibontakoztatására a kollégiumban választható számos művészeti és sportfoglalkozás által, speciális tudományterületeken pl. pszichológia.  Az iskolában a tantárgyak rendszerében.

Megtanulták becsülni azt, amit kaptak, hiszen olyan dolgokhoz jutottak hozzá, ami a program nélkül elérhetetlen lett volna számukra. (pl.: utazások)

Megtanulnak helytállni, nehéz és kritikus élethelyzetekben. Megtanulják megélni az örömteli pillanatokat, élethelyzeteket, készülnek a munkahelyi életre, családalapításra.

 • A kollégiumnak van-e plusz elvárása, vagy automatikusan felvesz minden gyereket, aki megfelelt a gimnáziumi felvételin?  

–  Nincs külön elvárás

– A két intézmény együttesen valósítja meg a programot, együtt felvételiztet, együtt szervezi a mindennapjait.

 1. Milyen programhétvégék vannak?
 • évfolyamonként általában 6 alkalommal van programhétvége. Változatos programokkal zajlik. Mindig van egy kis kulturális tartalom, közösségépítés.
 • Nagyobb programok: Erdély (10. osztály után augusztus), Horvátország (11. év május), sítábor (9. évfolyam január), vízi tábor (9. június), külföldi jutalomutak (éves munkájuk alapján a 4 évfolyamból csoportonként 4-5 gyerek – júniusban, minden év végén)
 • + kirándulós hétvégék, kulturális hétvégék pl. budapesti színházlátogatás
 1. Határidők:
 • pályázat beadása: 2020. december 11. (péntek) – postai úton
 • 2020. december 4. szerda: jelentkezési lap beérkezése a központi írásbelire

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

 • 2021. január 22-23. beköltözés a kollégiumba péntek-szombatra, január 23.: AJTP felvételi a Táncsicsban

A pályázat eredményéről 2021. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

AJTP kulcsszavak

 • tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek programja
 • esélyteremtés
  • alulszocializált környezetből érkezve is esély az értelmiségi pályára kerülésre
 • 2 lábon álló program
  • gimnázium
  • kollégium
  • osztályfőnök és csoportvezető együttműködése
  • csoportvezető fontos szerepe
 • mentorálás
  • segítség a beilleszkedéshez
  • egyéni problémák, igények figyelemmel kísérése
 • kollégiumi élet hozzáadott értékei
  • önállóság
  • saját életvitel megszervezése
  • közösségi élet
 • lehetőségek biztosítása, kapuk nyitása
  • gépjárművezetői engedély
  • nyelvvizsga
  • ECDL bizonyítvány
  • szociális támogatás
  • versenyek
  • tehetséggondozás
 • kollégiumi foglalkozások
  • önismereti órák
  • tanulásmódszertan
  • úszásoktatás a kollégium uszodájában
  • tánc, dráma
  • korrepetálás szinte minden tantárgyból